نویسنده = امیراحسان کرباسی زاده
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-78

10.22108/mph.2019.112107.1115

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده


2. اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-112

علیرضا منصوری؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی زاده