کلیدواژه‌ها = زیباشناسی
تعداد مقالات: 4
2. کلیت احکام استتیکی در اندیشه‌ی بومگارتن

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

10.22108/mph.2018.102891.1019

علی سلمانی؛ داوود میرزایی


3. زیباشناسی بنیادی در فلسفۀ هیدگر و حکمت دائویی

دوره 7، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

مرتضی گودرزی؛ علی اصغر مصلح


4. رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت

دوره 7، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-80

علی سلمانی