کلیدواژه‌ها = سوژه
تعداد مقالات: 3
1. از آزادی متافیزیکی تا آزادی وجودی

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-62

10.22108/mph.2018.92917.0

فخرالسادات علوی


2. تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-40

مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


3. سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-50

مهدی حسین زاده یزدی؛ علی اکبر احمدی افرنجامی