کلیدواژه‌ها = مدل تعادلی – تجانسی جهان‌های ممکن
تعداد مقالات: 1
1. جهت متافیزیکی، جهت محمول و نظریه «ضرورت بتاته»

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-42

لطف الله نبوی