دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نگاه تکاملی دنیس داتن به هنر و زیبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22108/mph.2019.103176.1020

روجا علیزاده؛ هادی صمدی


2. نسبت طرح واره سازی و انضمامی سازی در زیبایی شناسی پدیدارشناختی اینگاردن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

10.22108/mph.2019.115699.1146

محمدامین خلیلیان؛ مسعود علیا؛ شمس الملوک مصطفوی


3. آیا اختیار بمعنای برخورداری از امکانهای بدیل است؟ تحلیل و بررسی تلقی سلبی فیلسوفان از اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22108/mph.2019.112577.1122

فخرالسادات علوی