دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آگاهی، ویژگی‌ای نوخاسته یا برخاسته از جوهر نفس؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22108/mph.2020.120872.1201

احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی


2. هنجارمندی منطق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

10.22108/mph.2020.115510.1145

مسعود الوند