دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نسبت طرح واره سازی و انضمامی سازی در زیبایی شناسی پدیدارشناختی اینگاردن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

10.22108/mph.2019.115699.1146

محمدامین خلیلیان؛ مسعود علیا؛ شمس الملوک مصطفوی


2. آیا اختیار بمعنای برخورداری از امکانهای بدیل است؟ تحلیل و بررسی تلقی سلبی فیلسوفان از اختیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22108/mph.2019.112577.1122

فخرالسادات علوی


3. نقش آزمایش های فکری در فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/mph.2020.119338.1188

مسعود صادقی


4. «نگرش زیباشناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوسته کانت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/mph.2020.116391.1155

فریده آفرین


5. تاملی فرا اخلاقی در نظریه فرمان الهی آئودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22108/mph.2020.118236.1181

بهرام علیزاده