دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش آزمایش های فکری در فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/mph.2020.119338.1188

مسعود صادقی


2. «نگرش زیباشناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوسته کانت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/mph.2020.116391.1155

فریده آفرین


3. تاملی فرا اخلاقی در نظریه فرمان الهی آئودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22108/mph.2020.118236.1181

بهرام علیزاده


4. پارادوکس مور و تحلیل رویکرد مور در مورد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22108/mph.2020.118330.1183

سیدعلی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی