متن کامل شماره 13 مجله متافیزیک بهار و تابستان 1391