شماره کامل مجله شماره 14- دوفصلنامه متافیزیک پاییز و زمستان 1391