موضوعات = معرفت شناسی
تعداد مقالات: 4
1. نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-78

10.22108/mph.2019.112107.1115

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده