دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1389