دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1391 
4. الهیات سلبی از دیدگاه پروکلس

صفحه 31-44

سعید رحیمیان؛ زهرا اسکندری


7. تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

صفحه 79-94

علیرضا اژدر؛ مهدی زمانی؛ علی علم الهدی؛ اکبر پناهی