دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1393 
8. زایش و مرگ تراژدی در اندیشه نیچه

صفحه 93-110

ستار طهماسبی؛ علی کرباسی زاده