دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-108 
5. زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای

صفحه 41-64

رضا کورنگ بهشتی؛ محمد جواد صافیان اصفهانی