دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1397 
3. انقلاب در زبان: مبانی نظریه‌ی معنا نزد کریستوا

صفحه 17-32

10.22108/mph.2018.109637.1091

حسن فتح‌زاده؛ مرضیه دارابی؛ شمس‌الملوک مصطفوی