دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1398 
8. پارادوکس مور و تحلیل رویکرد مور دربارۀ آن

صفحه 117-134

10.22108/mph.2020.118330.1183

سیدعلی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی