دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1398