اهداف و چشم انداز

 نشریه متافیزیک دانشگاه اصفهان در حوزه ماورالطبیعه فعالیت می کند ، بنابر این با مسائل و موضوعات مطروحه که صرفا ماورالطبیعه هستند  یا در غیر این صورت (مثلا وقتی مسئله به حوزه زیبا شناسی - اخلاق- دین و ... مربوط باشد ) بنیان ها و ریشه های ماورالطبیعه مسئله مورد بحث و نقد قرار می گیرد. به هرحال این نشریه به بعدالطبیعه به معنای عام آن سروکار دارد لذا از این حیث تفاوتی در دریافت مقالات در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ( یا فلسفه یونان باستان و دوران مدرن ) نیست.