نویسنده = ��������������� ��������������
برداشت ربطی از منطق رواقی

دوره 8، شماره 21، فروردین 1395، صفحه 55-70

10.22108/mph.2016.20516

امین شاه‌وردی؛ محمدعلی اژه‌ای