نویسنده = ������������ �������� ����������
واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22108/mph.2018.105391.1042

محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک


متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 33-48

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک


ساختار روایی و دراماتیک در رساله‌های افلاطون

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 1-10

مهرداد پورعلم؛ مرضیه پیروای ونک


تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون»

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 49-58

مرضیه پیراوی ونک


همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ

دوره 1، شماره 3، اسفند 1388، صفحه 113-130

مرضیه پیراوی ونک