نویسنده = ���������� �������������� ��������
خاستگاه‌های واسازی در نیچه

دوره 5، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 93-114

علی اصغر مصلح؛ مهدی پارسا خانقاه


واسازی به‌منزله یک استراتژی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 59-72

علی اصغر مصلح؛ پارسا خانقاه