نویسنده = ������������ ���������� ������
واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180

10.22108/mph.2020.123377.1224

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه

دوره 10، شماره 26، مهر 1397، صفحه 51-70

10.22108/mph.2018.92978.0

علی کرباسی زاده؛ فاطمه ساکی


نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 93-110

آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 27-40

مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


زایش و مرگ تراژدی در اندیشه نیچه

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 93-110

ستار طهماسبی؛ علی کرباسی زاده