نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 45-62

علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان