نویسنده = ������������ ������������ ��������������
آگامبن و ویرانسازی زیباییشناسی در کتاب انسان بی محتوا

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 99-118

10.22108/mph.2021.128017.1283

حمیدرضا محبوبی آرانی؛ عباس جمالی


فضیلت و سعادت در اندیشه‌ اخلاقی سقراط

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا محبوبی آرانی


تفسیری از ماده اولی و بررسی آن در علم طبیعت ارسطو

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 17-32

حمیدرضا محبوبی آرانی