نویسنده = ������������������ ��������������
قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفۀ ژاک دریدا

دوره 5، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 35-50

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده