نویسنده = ������������ �������� ����������
نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 93-110

آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه‌ نیچه

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-69

سیده آزاده امامی؛ هدایت علوی تبار