نویسنده = ���������� ������������������ ������ ��������
سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 31-50

مهدی حسین زاده یزدی؛ علی اکبر احمدی افرنجامی