نویسنده = محمدجواد صافیان
تفسیر هایدگر از رأی کانت درباب «وجود» به‌عنوان «وضع»

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 89-108

10.22108/mph.2022.130446.1337

محمد غریب زاده؛ محمدجواد صافیان


واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180

10.22108/mph.2020.123377.1224

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 41-64

رضا کورنگ بهشتی؛ محمد جواد صافیان اصفهانی


تفکیک و تخریب به‌عنوان مرحله‌ای از پدیدارشناسی هایدگر

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 29-44

محمدجواد صافیان؛ شکوفه حسینی منش


بررسی تطبیقی مفهوم مکان نزد ارسطو، دکارت و هیدگر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 65-76

محمدجواد صافیان؛ ناصر مومنی