نویسنده = ������ ������������ ��������������
واقعیت‌های نهادی از دیدگاه جان سرل

دوره 2، شماره 5، شهریور 1389، صفحه 1-22

محمدعلی عبداللهی؛ محمدتقی جان محمدی