نویسنده = �������� �������� ���������� ������ ��������
واکاوی مبانی فلسفی غرب در هندسه معرفتی رضا داوری اردکانی

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 95-108

سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین روحانی