نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
نقد و بررسی تفسیر ایده‏آلیستی ویلیامز از ویتگنشتاین متأخر

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 83-108

مهدی حسین زاده یزدی


سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 31-50

مهدی حسین زاده یزدی؛ علی اکبر احمدی افرنجامی