نویسنده = ���������������� ����������
صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی