کاستیهای تبیین طبیعی‌انگارانه‌ی شناخت اخلاقی
1. کاستیهای تبیین طبیعی‌انگارانه‌ی شناخت اخلاقی

سیدعلی اصغری

دوره 9، شماره 23 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.100080.0

چکیده
  طبیعی‌انگاری قسم مهمی از تحویل‌گرایی اخلاقی است و عبارت است از قول به این که همه‌ی کیفیتهای ارزشی قابل فروکاستن به کیفیتهای طبیعی هستند و به عبارت ساده‌تر «همان کیفیتهای طبیعی هستند».چنین دیدگاه ...  بیشتر
دشواریهای تبیین تحویل‌گرایانه‌ی شناخت اخلاقی
2. دشواریهای تبیین تحویل‌گرایانه‌ی شناخت اخلاقی

سیدعلی اصغری

دوره 8، شماره 21 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.20514

چکیده
  تحویل‌گرای اخلاقی می‌گوید واقعیت وجودی کیفیت‎های اخلاقی، همان کیفیت‎‎هایی است که با کلمات نااخلاقی قابل بیان هستند. چنین دیدگاه هستی‌شناسانه‌ای، ضلع شناخت‌شناسانه نیز دارد مبنی بر اینکه شناخت ...  بیشتر