نویسنده = ���������� ��������������
صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی


مبانی فلسفی منطق شهودی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 51-64

لطف الله نبوی؛ سید محمدعلی حجتی؛ حمید علایی نژاد


حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 33-46

محمدعلی ججتی؛ محمود زراعت پیشه