نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو

دوره 9، شماره 24، بهمن 1396، صفحه 95-110

10.22108/mph.2018.102794.1018

فاضل اسدی امجد؛ امین پورحسین اصلی؛ سید محمد مرندی