نویسنده = �������� ���������������� ����������������
نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 61-78

10.22108/mph.2019.112107.1115

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده