نویسنده = ������������������ ���������������� ����������������
آگاهی، ویژگی نوخاسته یا برخاسته از جوهر نفس؟

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 151-168

10.22108/mph.2020.120872.1201

احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی