نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������
ترکیب، این‌‌همانی و خسّت هستی‌شناختی

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 63-78

10.22108/mph.2020.122843.1219

لطف الله نبوی؛ محسن شعبانی صمغ آبادی