نویسنده = ������ �������� �������� �������������� ������ �������� ������
چگونه نظریۀ صادق‌ساز آرمسترانگ یک معیاری برای تعهد هستی‌شناختی است؟

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 119-130

10.22108/mph.2021.129005.1305

سید علی سیدی فرد؛ سید محمد حسن آیت الله زاده شیرازی