نویسنده = ���������� ���������� ������ ����������
تأملی بر مفهوم «تعادل» در فلسفۀ سیمون وی

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 1-17

10.22108/mph.2022.132748.1394

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده