نویسنده = ������������ ��������������
خاستگاه و مبانی فلسفی ترااِنسان‌

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 135-150

10.22108/mph.2022.133385.1416

خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی