نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 37-52

10.22108/mph.2022.130236.1333

حسن عباسی حسین آبادی؛ ناصر محمدی