کلیدواژه‌ها = ارسطو
متافیزیک نور در اندیشۀ قدیس بوناونتورا

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 115-133

10.22108/mph.2022.133563.1415

بهمن زاهدی؛ قربان علمی؛ بخشعلی قنبری؛ محمود شیخ


مسأله ارسطو در فصل نهم العباره

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 77-92

فرشته نباتی


تحلیل هستی‌شناختی ابن‌سینا از اوسیای ارسطو

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 33-44

اسحاق طاهری