کلیدواژه‌ها = کمال
خاستگاه و مبانی فلسفی ترااِنسان‌

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 135-150

10.22108/mph.2022.133385.1416

خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی


تحلیلی جامع از مفهوم سعادت نزد طوسی و رابطه آن با کمال و لذت

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 19-44

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی