کلیدواژه‌ها = حقیقت
رورتی درمقابل کانِنت «آزادی» بدون «حقیقت»: خوانش رورتی از اورول

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 157-178

10.22108/mph.2023.135595.1454

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر


زیباشناسی بنیادی در فلسفۀ هیدگر و حکمت دائویی

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 81-92

مرتضی گودرزی؛ علی اصغر مصلح