کلیدواژه‌ها = متافیزیک
متافیزیک نور در اندیشۀ قدیس بوناونتورا

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 115-133

10.22108/mph.2022.133563.1415

بهمن زاهدی؛ قربان علمی؛ بخشعلی قنبری؛ محمود شیخ


ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

دوره 9، شماره 24، بهمن 1396، صفحه 69-94

10.22108/mph.2017.101848.1012

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه