واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر
واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر

ابوالفضل صبرآمیز؛ سروش دباغ

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، ، صفحه 77-94

چکیده
  این مقاله در نظر دارد تقسیم‌بندی‌های گوناگون واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی را بررسی کرده و با توجه به آموزه‌های ویتگنشتاین متاخر، نظر وی را در این‌باره بیان نماید. به این منظور، پس از شرح کوتاهی ...  بیشتر