همسنجی نظریه کلیات پنجگانه در حکمت سینوی و حکمت صدرایی
1. همسنجی نظریه کلیات پنجگانه در حکمت سینوی و حکمت صدرایی

حامد ناجی اصفهانی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21486

چکیده
  ارسطو در پی واکاوی در میان موجودات جهان خارج و طبقه بندی علوم، مجبور به طبقه بندی موجودات گردید که همین امر وی و شارحان او را به تدوین نظریه کلیات پنجگانه واداشت. براساس این آموزه تمامی موجودات عالم مادی ...  بیشتر
تحلیل هستی‌شناختی ابن‌سینا از اوسیای ارسطو
2. تحلیل هستی‌شناختی ابن‌سینا از اوسیای ارسطو

اسحاق طاهری

دوره 5، شماره 15 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 33-44

چکیده
  ابن سینا نخستین فیلسوف مسلمان است که به طور دقیق به پیوند عمیق مفهوم ارسطویی اوسیا با وجود و ناهمگونی‌های معنا شناختی آن، توجه نموده است و کوشیده تا از طریق تحلیل هستی شناسانه معنای ارسطوئی اوسیا، نقصان ...  بیشتر