ادراک زیبایی‌شناسی آگاهی در پدیدارشناسی از نظرگاه هوسرل، هیدگر و سارتر
1. ادراک زیبایی‌شناسی آگاهی در پدیدارشناسی از نظرگاه هوسرل، هیدگر و سارتر

عبدالرضا صفری؛ امراله معین

دوره 11، شماره 28 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 135-150

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.118646.1186

چکیده
  مقالۀ حاضر می‌کوشد نشان دهد در آموزۀ روان‌شناختی پدیدارشناسی به‌سببِ کاربست روش فروکاست آیدتیک، ادراک معرفت‌شناختی آگاهی به ادراک زیبایی‌شناختی آگاهی تبدیل می‌شود. دستاورد مهم این مقاله تمرکز ...  بیشتر
زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای
2. زبان از نظر افلاطون و هیدگر: یک بررسی مقایسه ای

رضا کورنگ بهشتی؛ محمد جواد صافیان اصفهانی

دوره 7، شماره 19 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 41-64

چکیده
    هدف این مقاله مطالعۀ مقایسه‌ای دیدگاه افلاطون و هیدگر دربارة زبان است. آنچه امکان چنین مقایسه‌ای را فراهم می‌آورد، این نکته است که هم افلاطون و هم هیدگر، پرسش از زبان را به پرسش از وجود پیوند می‌زنند. ...  بیشتر
بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل
3. بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان

دوره 5، شماره 15 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 45-62

چکیده
  یکی از موارد مواجهه هیدگر با فلسفه هگل، نقد مفهوم زمان اوست. از نظر هیدگر، زمان هگل زمان گذشته، عرفی و متعارف (vulgar)و بازخوانی صرف فیزیک ارسطوست. شارحان متعددی از جمله دریدا، ملابو، ترایورز و دیگران نقدهایی ...  بیشتر