خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه
1. خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه

حسن فتح زاده؛ رضا سهرابی

دوره 8، شماره 22 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21460

چکیده
  نیچه، وجوهی دوگانه برای خاستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف، وی به‌نوعی وفاداری خویش را به نمایان‌ترین رویۀ اندیشۀ غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ...  بیشتر
حیوان در اندیشه نیچه؛ تمهیدی بر طبیعی‌سازی ارزش‌های بشری
2. حیوان در اندیشه نیچه؛ تمهیدی بر طبیعی‌سازی ارزش‌های بشری

علیرضا صیادمنصور؛ سید محمدتقی شاکری

دوره 6، شماره 17 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
  فردریش نیچه را می‌توان در زمره اندک فیلسوفانی به شمار آورد که در سنت غربی، برای بیان مقاصد و غایات فلسفی خود از تمثیل و تشبیه حیوانی سود جسته است. باید توجه کرد که هدف وی از به کارگیری این سبک نگارشی، صرفاً ...  بیشتر
خاستگاه‌های واسازی در نیچه
3. خاستگاه‌های واسازی در نیچه

علی اصغر مصلح؛ مهدی پارسا خانقاه

دوره 5، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 93-114

چکیده
  واسازی دریدا در نسبت با جریان‌های فلسفی مختلفی شکل گرفته که اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی و ساختارگرایی از آن جمله است. این پژوهش می کوشد خاستگاه‌های واسازی را در آثار و فلسفه‌ نیچه جستجو کند و نشان ...  بیشتر