موضوعات = فلسفه اسلامی
تحلیل عروض و معیت با توجه به تقسیم اضافه به عقلی و وجودی در فلسفه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.138604.1497

جواد عظیمی دستگردی؛ علی ارشد ریاحی؛ جعفر شانظری


از رویکرد معنادرمانی تا اندیشۀ سعادت‌گرای فارابی

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 39-53

10.22108/mph.2023.132416.1383

فرنگبس براز؛ نفیسه ساطع؛ حسین فلسفی


ارزیابی انتقادات معرفتشناختی سهروردی از ابنسینا در مسئلۀ ابصار

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 55-70

10.22108/mph.2023.133798.1420

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخرنژاد


بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 125-139

10.22108/mph.2022.132515.1388

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی