موضوعات = فلسفه علم
تقابل مابعدالطبیعۀ ارسطویی و نیوتنی در عصر ناصری: نقد محمدکریمخان کرمانی بر نظریۀ خورشیدمرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22108/mph.2024.139587.1522

امیرمحمد گمینی


خاستگاه و مبانی فلسفی ترااِنسان‌

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 135-150

10.22108/mph.2022.133385.1416

خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی


نسبیت خاص علیه استدلال مک‌تاگارت

دوره 12، شماره 30، مهر 1399، صفحه 187-207

10.22108/mph.2021.126054.1253

محمدابراهیم مقصودی