موضوعات = فلسفه های اگزیستانس
نسبت شورمندی در فلسفۀ کی‌یرکگور و زندگی انسان در عصر ترابشریت و هوش مصنوعی

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 99-114

10.22108/mph.2022.133500.1414

یاشار کریمی؛ محمدرضا شریف زاده؛ مهرداد رایانی مخصوص


راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 1-24

10.22108/mph.2021.130741.1341

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد